Rabka-Zdrój, Podhalańska 21d 

18 267 69 15

Rabka-Zdrój, Jana Pawła II 26

18 267 69 29

Nowy Targ, Kopernika 12

18 264 13 58

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ziemiańscy Spółka Jawna
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: nszoz.ziemianski@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art.9 ust. 2 lit. h,-  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
6)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym do otrzymania pierwszej bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych, w sytuacji kiedy zgoda jest jedyną podstawą prawną takiego przetwarzania (np. wywoływanie pacjentów)
7)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ziemiańscy Spółka Jawna
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: nszoz.ziemianski@wp.pl
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:  50 lat w przypadku zatrudnienia w okresie do 31.12.1998 r. oraz w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r. w przypadku braku przekazywania deklaracji ZUS OSW oraz raportów ZUS RIA przez pracodawcę.    10 lat w przypadku zatrudnienia w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r. w przypadku przekazywania deklaracji ZUS OSW oraz raportów ZUS RIA oraz w przypadku umów zawartych od dnia 01.01.2019 r.
6)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku kiedy zgoda była jedyną podstawą prawną przetwarzania.,
7)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- PUODO,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ziemiańscy Spółka Jawna
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: nszoz.ziemianski@wp.pl
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
6)   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8)   podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ziemiańscy Spółka Jawna
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: nszoz.ziemianski@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Umów się na wizytę przez Internet

Placówki